top of page

Algemene Voorwaarden - Werkafspraken – Coaching Therapie Contract

Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching therapie diensten

 

 

Artikel 1. Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
§ opdrachtnemer: Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten;
§ opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt;
§ diensten: alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder coaching, therapie en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht;
§ coachee: degene die deelneemt aan een begeleidings, advies- of coachingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

 

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;
2. Niet alleen Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen;
3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever;
4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 

 

Artikel 3. Offertes
1. De door Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd;
2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven;
3. Offertes van Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting. 

4. Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) is in alle gevallen eerst gebonden nadat zij een opdracht of een afspraak schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. Mondelinge toezeggingen verbinden Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) slechts nadat zij deze schriftelijk heeft bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de opdrachtgever daartegen binnen 48 uur schriftelijk heeft geprotesteerd. 

 

 

Artikel 4. Prijzen en Prijswijziging 

1. Tenzij schriftelijk anders vermeld, zijn de door Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) opgegeven prijzen exclusief BTW, alsmede exclusief reis- en verblijfkosten, drukwerkkosten, kosten voor noodzakelijk ondersteuningsmateriaal en andere opdrachtgebonden kosten. De te berekenen BTW en de in de vorige zin genoemde kosten kunnen afzonderlijk door Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) in rekening worden gebracht. 

2. In de offerte wordt, afhankelijk van het project, door Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) danwel een vaste prijs opgegeven, danwel een opgave van het geschatte aantal uren en het uur en/of dagdeeltarief, alsmede de te maken kosten. Een aldus geschat aantal uren is gebaseerd op een globale verwachting ten aanzien van de aan het project te besteden tijd. 

 

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst
1. Met de Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) gesloten overeenkomsten leiden voor Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) verlangd kan worden. Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) zal de richtlijnen en gedragsregels van het NIP en VITA-Coaching naar beste inzicht en vermogen naleven;
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden;
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen;
4. Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn;

 

 

Artikel 6. Contractsduur en opzegging
1. Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aan gegaan voor onbepaalde tijd tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
2 Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen.

 

 

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen;
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen; 
3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP)  de opdrachtgever hierover tevoren inlichten;
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP)  daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft;

5. De opdrachtgever aanvaardt nu vooralsdan dat de tijdsplanning van de opdracht alsmede de tarieven en andere kostenvergoedingen kunnen worden beïnvloed indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze en/of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd;

6. Indien de tijdsplanning van de opdracht alsmede de tarieven en andere kostenvergoedingen worden beïnvloed door enkel toedoen van de opdrachtgever danwel de beïnvloeding daarvan gelegen is in omstandigheden die voor risico van de opdrachtgever komen, aanvaardt de opdrachtgever nu vooralsdan dat de daarmee eventueel gepaard gaande (extra) kosten voor zijn rekening komen. 

 

 

Artikel 8. Overmacht 

1. Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van haar adviseur, coach, trainer of derden ontslaat Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van haar leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten kan doen gelden.
2. In geval van overmacht zal Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen de tijd de opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) af te nemen en haar te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de opdracht en de door Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) gemaakte (on)kosten. 

 

 

Artikel 9. Geheimhouding
1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Aan de opdracht zal door Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden.

 

 

 

Artikel 10. Intellectuele eigendom 
1. Het auteursrecht op rapporten, voorstellen, brochures, merk-, modellen-, handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom alsmede huisstijlen, films, audiobestanden en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) berusten uitsluitend bij Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP). Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) is en blijft houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten.
2. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-,merk-, model-,handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen; 

3. Modellen, technieken, programma’s, cursusmaterialen en overige hulpmiddelen – waaronder ook software – die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP). Openbaarmaking hiervan kan derhalve alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP). 

4. Ingeval van (tussentijdse) beëindiging van de opdracht, blijft het voorgaande van kracht.
5. Het is aan opdrachtgever en/of derden niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen aan een door hem reeds eerder goedgekeurd of reeds in gebruik zijn model, programma, ontwerp enzovoort, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP).
6. Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 

 

Artikel 11. Betaling
1. Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook;
2. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.
3. Ingeval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente;
4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) onmiddellijk opeisbaar zijn;
5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur;
6. Als van Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.

7. De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste vijftien procent van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag. 

8. Opgave van de leveringstermijnen wordt naar beste weten gedaan, maar deze opgave zal nimmer een fatale datum zijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bedongen. Een leveringstermijn gaat, onverminderd het bepaalde in de vorige zin, eerst in nadat voor de uitvoering noodzakelijke gegevens in het bezit van Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) zijn, alsmede indien (gedeeltelijke) vooruitbetaling is bedongen, nadat deze in het bezit van Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) is. 

9. In geval van niet tijdige levering of nakoming dient de opdrachtgever Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) schriftelijk aan te manen, waarbij aan Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) alsnog een redelijke verlenging van de leveringstermijn wordt toegestaan. Eerst indien deze termijn wordt overschreden, is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, voor zover nog geen levering heeft plaatsgevonden, zonder dat Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) overigens in dat geval tot schadevergoeding gehouden is. 

 

 

Artikel 12. Vertrouwelijkheid  

1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 

2. Frederike Mewe Psycholoog NIP zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.
3. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP), haar werkwijze en dergelijke, danwel haar rapportage ter beschikking stellen. 

 

 

Artikel 13. Beroepsgeheim en Zorgvuldigheid 

1. Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) behandelt alle informatie van opdrachtgever met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, overeenkomstig de gedragscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).
2. Persoonsgegevens worden verzameld op grond van de Dossierplicht van de Wgbo. Doordat deze wet dwingend recht is, is er een wettelijke verplichting voor het verzamelen van de persoonsgegevens, en daarmee een acceptabele grondslag voor de AVP.
3. Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) verplicht zich om medische dossiers van cliënten vijftien jaar te bewaren, startend op het moment dat een eerste gegeven over de cliënt is opgenomen in het dossier. Na afloop van de bewaartermijn wordt het dossier vernietigd.
4. Informatie in het dossier zal op geen enkele manier met derden gedeeld worden tenzij cliënt daar schriftelijk toestemming toe heeft gegeven.
5. Opdrachtgever is gerechtigd te verzoeken tot vernietiging van het dossier, tenzij sprake is van de wet BPOZ. 

 

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid
1. Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP).
2. De aansprakelijkheid van Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP)  is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;

3. De aansprakelijkheid is steeds beperkt tot het bedrag dat voor de schade veroorzakende prestatie in rekening is gebracht of bij duurovereenkomsten tot een factuurbedrag over een periode van maximaal zes maanden. In geen geval zal de hier bedoelde schadevergoeding meer bedragen dan 9.000 euro.
4. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag,
5. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) in verband met die verzekering draagt.

6. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen een maand na het constateren van de schade, doch in ieder geval binnen een jaar na beëindiging van de opdracht bij Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt. Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) zal niet aansprakelijk worden gesteld indien de opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks op een derde danwel op zijn verzekeringsmaatschappij te verhalen. 

7. Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade die het gevolg is van a. onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van de opdrachtgever, of b. iedere tekortkoming van de opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van onvoldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst. Indien de hier bedoelde omstandigheden leiden tot aanspraken van derden jegens Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) zal opdrachtgever Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) hiervan vrijwaren.

 

Artikel 15. Annulering/ beëindiging van de overeenkomst 
1. Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) heeft het recht om zonder opgave van reden een cursus, training, begeleidings-of coachingstraject te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) betaalde bedrag;
2. De opdrachtgever voor een cursus, training, begeleidings-of coachingstraject heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een cursus, training, begeleidings-of coachingstraject te annuleren per aangetekend verzonden brief;
3. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 4 weken voor aanvang van de cursus, training, begeleidings-of coachingstraject kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van de cursus, training, begeleidings-of coachingstraject te voldoen.
4. Bij annulering binnen 4 weken tot en met 1 week voor aanvang van de cursus, training, begeleidings-of coachingstraject is Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen een week het volledige bedrag.
5. Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee na aanvang van de cursus, training, begeleidings-of coachingstraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) anders rechtvaardigen.
6. Een individueel begeleidings- of coachingsgesprek kan tot 48 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur is Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen met een minimum van 98 euro. Indien de opdrachtgever dan wel de aangewezen coachee niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.
7. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

 

Artikel 16. Persoonsgegevens
1. Door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer wordt aan Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP)  toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

 

Artikel 17. Geschillenbeslechting
1. Op iedere overeenkomst tussen Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP) en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing;
2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen opdrachtnemer gevestigd is.

2.Indien door of naar aanleiding van de opdracht een geschil rijst tussen de opdrachtgever en Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP), dan zullen partijen trachten dit geschil in der minne te schikken. Hiertoe wordt ook gerekend de mogelijkheid het geschil gezamenlijk voor te leggen aan een onafhankelijke deskundige voor advies of bemiddeling. 

3. Een geschil is aanwezig indien één der partijen zulks aan de wederpartij kenbaar maakt onder opgave van hetgeen naar het oordeel van die partij het onderwerp van geschil is.
4. Indien het geschil niet wordt opgelost, dan zal het worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter. Als bevoegde rechter wijzen partijen de rechter welke bevoegd is in de vestigingsplaats van Marianne van Katwijk, MSc (Psycholoog NIP)

5. Bij geconstateerde afwijkingen van geleverde producten zal de opdrachtgever binnen 14 dagen, nadat deze het gebrek heeft geconstateerd of redelijkerwijze had moeten ontdekken, schriftelijk reclameren bij het bureau. Reclame geeft de opdrachtgever niet het recht zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten. 

6. Indien één of meer bepalingen uit de overeenkomst nietig zijn of niet rechtsgeldig worden geacht, zullen de overige bepalingen van deze overeenkomst van kracht blijven. 

 

 

Artikel 18. Vindplaats Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met de opdrachtgever. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan. 

Amsterdam, 16 – 12 – 2020   

bottom of page